Statut Organizacije

Na osnovu člana 11. i 14. Zakona o nevladinim organizacijama koje je Skupština Republike Crne Gore donijela na drugoj sjednici prvog zasijedanja u 1999.godini, održanoj 08.,09.,14.,15.,20.i 21. jula 1999.godine, Skupština nevladine organizacije “Mrkojevići” na  usnovu usvojenih amandmanata na  četvrtoj  redovnoj  sjednici održanoj 25.03.2007. god. donosi novi :

S T A T U T
NEVLADINE  ORGANIZACIJE  ''MRKOJEVIĆI''

I  OPŠTE ODREDBE

 Član  1

1. Naziv udruženja je nevladina organizacija Mrkojevići /u daljem tekstu Organizacija /,
2. Područje djelovanja Organizacije je na teritoriji Republike Crne Gore,
3. Sjedište Organizacije  je u  Pečuricama ,
4. Službeni jezik  Organizacije  je službeni jezik Crne Gore.

Član 2

CILJEVI I ZADACI  ORGANIZACIJE  SU:

1. Poštovanje i njegovanje autothtone i drevne kulturne baštine,specifičnih etnoloških obelježja,moralnih  kao i ostalih duhovnih vrijednosti vezanih za socio-geografsku odrednicu Mrkojevića.
2. Bolje povezivanje građana koje za ovaj kraj vezuje porijeklo rodbinske, kulturne, prijateljske i ostale veze kroz razne vidove kulturnih, zabavnih, sportskih i tradicionalnih okupljanja organizovanih u prepoznatljivom duhu ovog kraja.
3. Prezentacija i približavanje kulturnih, etnoloških, istorijskih, moralnih i drugih vrijednosti  ovog  kraja građanima Crne Gore i njihovo uvrštavanje u njen miltikulturni milje.
4. Poboljšavanje socio-ekonomskog položaja  Mrkojevića kroz razne vidove društvene solidarnosti i međusobne saradnje.
5. Uspostavljanje trajnih veza sa dijasporom porijeklom iz Mrkojevića i poboljšanje informisanosti o dešavanjima u Crnoj Gori i njenom okruženju. 
6. Promocija ideje civilnog društva i posticanje njenog razvoja na prostoru Crne Gore.
7. Angažovanje članova Organizacije u smjeru davanja pomoći demokratskim procesima u Crnoj Gori i  njenoj opštoj afirmaciji .
8. Zaštita ljudskih prava i sloboda.
9. Razvijanje tolerancije među ljudima.
10. Zaštita životne sredine i kulturnog nasleđa.

Član  3

1. Programske ciljeve Organizacija  ostvaruje svojim ukupnim djelovanjem u javnom životu.
2. Organizacija sarađuje sa svim organizacijama, pokretima, udruženjima saglasno uzajamnoj podudarnosti ciljeva i interesa.

Član  4

1.  Rad Organizacije je javan.
2.  Organizacija preduzima potrebne mjere za obezbjeđivanje javnosti svog rada, te puno informisanje članstva i javnosti o radu                           
3. Organizacija javnost rada obezbijeđuje :
- posebnim saopštenjima u sredstvima javnog informisanja.
- javnošču svijih sastanaka,
- plakatima i drugim načinima javnog i pismenog obaviještavanja,

 

II   PRIPADNOST  ORGANIZACIJI

Član  5

Organizacija okuplja građane iz Crne Gore  i inostranstva koji žele da uzmu učešća  u ostvarivanju naših programskih ciljeva i zadataka

Član  6

1. Član Organizacije postaje se ispunjavanjem pristupnice i dobijanjem članske karte.
2. Član Organizacije je osoba koja je : 
- Mještanin Mrkojevića,
- Porijeklom iz Mrkojevića,
- Član uže porodice mještanina Mrkojevića ili osobe porijeklom iz Mrkojevića,
- Prijatelj Mrkojevića.

Član  7

1. Na odluku Upravnog odbora o prijemu u članstvo ili isključivanju iz članstva prigovor može postaviti  svaki član Organizacije .    
2.O prigovoru odlučuje Skupština.Odbijanjem prigovora osoba ne može postati član Organizacije.

Član 8

1. Članu Organizacije prestaje članstvo ako se ne pridržava člana 11 O slučaju odlučuje   Upravni odbor .
2. Članstvo prestaje i samovoljnim istupanjem ili vraćanjem članske karte -  jednom od članova  UO , ili na sastanku – Predsjedniku UO , pri čemu se daje pismena ili usmena izjava.

                                                                        
Član  9

Član ima pravo da pripada bilo kojoj drugoj organizaciji, ako njen program nije u suprotnosti sa programom ove Organizacije, i ako svojim  djelovanjem ne remeti naš rad.

III    PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Član  10

Prava članova su :
- da bira i da bude biran u sve organe Organizacije,
- da učestvuje u radu Organizacije,
- da daje mišljenje, prijedloge i sugestije,
- da bude informisan o radu Organizacije,
- da bude informisan o statutarnim opredijeljenjima i programskim aktivnostima Organizacije.

Član  11

Obaveze članova Organizacije su :
- da se pridržavaju Statuta, opštih akata i ostalih odluka donijetih od strane organa Organizacije,
- da čuvaju ugled Organizacije,
- da za svoj rad,djelovanje i preuzete obaveze lično odgovaraju.
- da članarinu plaća jednom godišnje

                                                    
IV  ORGANI ORGANIZACIJE

Član 12

Organi Organizacije su :
- Skupština ,
- Upravni odbor  /u daljem tekstu UO /,
- Predsjednik UO,
- Izvršni direktor,
- Office menadžer, 
- Portparol,
- Nadzorni organ,
- Počasni predsjednik.

V   SKUPŠTINA  ORGANIZACIJE

Član  13

1. Skupština je najveći organ upravljanja Organizacije  i čine je  članovi koje biraju članovi Organizacije.
2. Način i organizaciju izbora kao i broj članova Skupštine ostavljen je u  nadležnost Skupštine koja radi po posebnom Pravilniku o organizaciji izbora  za Skupštinu.
3.Članovi Skupštine se biraju svake druge godine.  Skupština broji 25  članova  sa  Predsjednikom Skupštine .

Član  14

Skupštinom predsjedava Predsjednik Skupštine koji mora biti član Organizacije.

Član 15

Skupština zasijeda redovno 2 /dvaput/ u toku godine.

Član  16

Vanrednu izbornu proceduru za Skupštinu raspisije Predsjednik  na zahtjev:      
- trećine članova Skupštine, 
- Predsjednik UO, 
- Većina članova UO,
Vanredno zasijedanje Skupštine zakazuje Predsjednik Skupštine najkasnije sedam dana  od dana podnošenja inicijative.

Član 17

Nadležnost Skupštine je da :
- verifikuje Statut, opšte akte, program rada i odluke,
- bira i razriješava Predsjednika Skupštine,
- bira i razriješava Predsjednika UO,
- bira i razriješava  članove Nadzornog odbora
- usvaja izvještaj o radu UO,
- usvaja finansijski plan,
- odlučuje o prestanku rada Organizacije, 
- bira i razriješava koordinatore radnih tijela i projekt menadžere .
- verifikuje članstvo u UO na osnovu prijedloga Predsjednika UO,
- obavlja druge poslove vezane za rad Organizacije,
Skupština po potrebi može formirati i raspustiti radna tijela.Radna tijela su dužna da Skupštini i UO redovno dostavljaju izvještaje o svom radu.

VI   UPRAVNI ODBOR

Član  18

1. Aktivnostima Organizacije rukovodi nezavisni i volonterski Odbor direktora,
2. UO je najveći organ rukovođenja između dvije Skupštine Organizacije,
3. UO može po potrebi formirati komisije i druga radna tijela poput Skupštine, čiji članovi ne moraju biti članovi Udruženja,
4. Odbor direktora obezbjeđuje ostvarivanje menadžment funkcija – planiranje i strategije,organizpvanja,rukovođenja i kontrole Organizacije  .
5. Odbor direktora se sastaje dvomjesečno, a po potrebi i češće,

Član 19

1. Sastancima UO predsjedava Predsjednik UO,a u slučaju spriječenosti Predsjednika UO sastancima     rukovodi Potpresjednik kojeg odredi Predsjednik
2. Broj članova UO iznosi jedanaest / 11 / osoba koji moraju biti članovi Organizacije,
3. Mandat članova UO je  jednu  / 1 / godinu, i oni se mogu birati dva puta na istu funkciju.
4. UO u svakom svom sazivu donosi Poslovnik o svom radu /program rada /,
5. UO za svoj rad odgovara Skupštini.

VII   PREDSJEDNIK  UO

Član  20

1. Predsjednik  je predsjednik Organizacije,
2. Predsjednik predstavlja program rada i rukovodi radom Organizacije,
3. Predsjednik predstavlja i zastupa Organizaciju,
4. Predsjednika bira i razriješava Skupština,
5. Predsjednik imenuje  potpresjednika, koji je ujedno član UO i kordinira radom određenih resora u UO.
6. Predsjednik UO imenuje, bira i razriješava saradnike /članove/ u UO.

Član 21

1. Predsjednik  UO ovjerava zvanična dokumenta,
2. Predsjednik  UO obavlja i druge poslove koje mu stavlja u nadležnost Skupština.

Član 22

1. Predsjednik UO se bira na period od jedne / 1  / godine,
2. Isti kandidat za Predsjednika  može biti biran samo dva  / 2 / puta,
3. Dužnost mu prestaje po isteku mandata, ostavkom ili razriješenjem od strane Skupštine,
4. Inicijativu za razriješenje Predsjednika UO može pokrenuti većina članova UO ili najmanje dvije trećine članova Skupštine.
5. Za svoj rad odgovara Skupštini i UO.

VIII   IZVRŠNI DIREKTOR

Član 23

1. UO imenuje  ID kao glavnog izvršnog službenika
2. ID formira Izvršni Operativni Tim (IOT) kojim rukovodi. IOT se stara o operativnom sprovodjenje  odluka i politike Organizacije usvojene od strane UO
3. Broj i sastav članova IOT bira UO na predlog ID prostom većinom glasova.
4. ID je po službenoj dužnosti član odbora direktora i svih komisija bez prava glasa.
5. Članovi IOT prisustvuju sjednicima UO kao izvjestioci o pojedinim tačkama na poziv ID 
6. ID je odgovoran UO  i periodično /dvomjesječno / mu podnosi izvještaj.
7. O izboru i razriješenju ID odlučuje se prostom većinom glasova UO na osnovu prijedloga Predsjednika UO ili bilo kojeg člana UO.

IX   OFFICE  MENADŽER

Član  24

Office Menađžer :
- čuva pečat Organizacije,
- vodi zapisnik o radu Skupštine,
- vodi zapisnik o radu UO,
- asistira Predsjedniku UO  ili projekt menadžeru u izradi finansijskih planova i izvještaja,
- obavlja administrativno-tehničke poslove,
- obezbjeđuje komunikaciju između organa Organizacije,
- office menager mora (ili ima) imati svog saradnika (zamjenika) kojeg on određuje.
- OM je član IOT kojim rukovodi ID
- o izboru i razriješenju OM odlučuje se prostom većinom glasova UO na predlog ID ili bilo kojeg člana   UO

X    POTPAROL

Član 25

-  asistira članu UO nadležnom za odnose sa javnošću,
-  brine o dobrom imiđžu Organizacije,
-  učestvuje u sastavljanju saopštenja za javnost.
- Potporol je član IOT kojim rukovodi ID
-  o izboru i razriješenju Potparola odlučuje se prostom većinom glasova na predlog ID ili bilo kojeg člana   UO


XI    NADZORNI ODBOR

Član 26

1. Nadležna je u rješavanju sporova o primjeni i tumačenju Statuta i drugih opštih akata Organizacije,
2. Prati primjenu Statuta i daje mišljenje o inicijativi za izmjenu i dopunu Statuta,
3. Daje mišljenje o usklađenosti rada pojedinog  organa sa Statutom,
4. Donosi konačnu odluku o usklađenosti rada pojedinog organa sa Statutom,
5. Nadzorni organ se sastoji  od predsjednika i dva / 2 / člana komisije,
6. Sastav Nadzornog odbora određuje Skupština.

 

XII      POČASNI PREDSJEDNIK

Član 27

1. Za počasnog Predsjednika imenuje se član Organizacije koji je svojim čojskim djelovanjem i izuzetnim javnim angažovanjem dao izuzetan doprinos afirmaciji ciljeva Organizacije i njenom ugledu.
2. Počasnog predsjednika bira i imenuje UO,
3. Počasni Predsjednika obavlja (po potrebi) i savjetodavnu funkciju UO.          

XIII   FONDACIJA

Član 28

  1. U okviru Organizacije djeluje Fondacija «Bećir Ćubić», za stipendiranje studenata i učenika srednjih škola porijekolom iz Mrkojevića,

  2. Fondacijom upravlja poseban 7 – člani Nadzorni odbor, sačinjen od predstavnika UO, predstavnika OŠ «Mrkojevići» i predstavnika iz dijaspore,

  3. Mandat članova Nadzornog odbora Fondacije traje 2 godine i oni se mogu birati dva puta na istu funkciju,

  4. njihovom izboru i razrješenju odlučuje UO prostom većinom glasova,

  5. Nadzorni odbor Fondacije donosi poseban Pravilnik o radu uz saglasnost UO, kojim se utvrđuju uslovi i postupak dodjele stipendija, kao i ostala pitanja vezana za rad Fondacije

  6. prekidu rada Fondacije odlučuje UO

XIV   IZDAVAČKA DJELATNOST

Član 29

1. UO donosi odluku o osnivanju javnih glasila  i izdavačkoj djelatnosti Udruženja,
2. UO je nosilac prave obaveze koje po zakonu imaju izdavači javnih glasila.

 

XV   SIMBOL UDRUŽENJA

Član 30

1. Udruženje ima svoj znak,
2. Znak Udruženja  je u obliku slova  M   /font english 111/
3. Način upotrebe  određuje UO.

Član 31

Udruženje ima svoj pečat koji je okruglog oblika  na čijem obodu se nalazi pun naziv Organizacije a u sredini njen znak koji je određen  ovim Statutom i tekstom Organizacije.

 

XVI   IMOVINA I FINANSIRANJE

Član 32

1. Imovina Udruženja  je jedinstvena i nedijeljiva,
2. Imovinom  upravlja UO,
3. Udruženje se finansira od članarine,usluga,/ugovornih,turističkih,trgovinskih/,dobrovoljnih priloga, donacija, ostavine,kamata na ulog,  poklona,zakupnina i drugim zakonom dozvoljenih načina.

Član 33

Predsjednik UO i koordinatori projekta dužni su podnijeti izvještaj Skupštini i UO  o svom radu i raspoloživim finansijama u toku projekta, i o tome ,kako je realizovan odabran projekat ,i kako i gdje su utrošena sredstva odobrena  za taj projekat.

Član 34

Ukoliko se sredstva nenamjenski troše ili se program ne ispunjava,Skupština mora donijeti odluku o prestanku finansiranja datog projekta i pokrenuti ispitivanje odgovornosti lica zaduženog za taj projekat.

                                                                        
Član 35

Ako se ustanovi  krivica /pronevjera novca, materijalnih dobara  i sl./   lica  / tj.člana /, onda je ono dužno nadoknaditi gubitak – novčano, u suprotnom  Predsjednik Skupštine i Organizacija pokreću tužbu protiv njega.

Član 36

Potresjedik UO ili resorni menadžer (član UO) uz asistenciju OM (ili njegovog zamjenika) dužni su da redovno,po realizaciji projekta, dostavljaju izvještaj o radu i finansiranju,Predsjedniku UO I Skupštini.

                        
XVII   PRIMJENA I STUPANJE NA SNAGU STATUTA

Član 37

Inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta može pokrenuti prosta većina članova Skupštine.

Član 38

1. Inicijativ za izmjenu i dopunu Statuta se dostavlja u pismenom obliku UO  koji je dužan da za prvi naredni sastanak Skupštine dostavi svoje  mišljenje  o prispjeloj inicijativi.
2. Prijedlog za izmjenu i dopunu Statuta mora da sadrži tačnu formulaciju članova Statuta koji se mijenjaju.

 Član 39

Odluku o izmjeni i dopuni Statuta donosi Skupština prostom većinom glasova.

 Član 40

Rad Udruženja prestaje jednoglasnom odlukom Skupštine

Član 41

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na osnivačkoj Skupštini.