Održana Skupština NVO "Mrkojevići"

U petak, 29.Juna 2012, u prostorijama Osnovne škole " Mrkojevići" odžana je VII sjednica skupštine NVO " Mrkojevići". U radu skupštine učestvovalo je 25 članova organizacije. Razmatrana su sljedeća pitanja:

- Usvajanje izmjena Statuta NVO "Mrkojevići"
- Usvajanje finansijskog izvještaja NVO "Mrkojevići" za period 2008-2011.
- Smjernice za rad NVO "Mrkojevići" u budućem periodu
- Izbor Predsjednika, članova Upravnog odbora i Predsjednika Skupštine
- Razno

Izmjene Statuta NVO "Mrkojevići" su izvršene zbog njegovog usklađivanja sa novim zakonom o nevladinim organizacijama ali i zbog boljeg funkcionisanja organizacije u budućem periodu. Najvažnije izmjene su da skupštinu ubuduće čine svi članovi nevladine organizacije, da će mandat svih organa umjesto godinu trajati dvije godine te da upravni odbor broji 15 članova.

Finansijskim izvještajem obuhvaćeni su prihodi i rashodi u periodu 2008-2011. Najveći dio njih se odnosi na 2008 godinu, pošto u narednim godinama nije bilo ni većih aktivnosti ni donacija. Izuzetak su sportske igre koje se održavaju svakog ljeta i koje su finansirane od sredstava preostalih iz ranijih perioda i sponzorstva kompanije "Kalamper "

Aktivnosti u prethodnom periodu i smjernice za budući rad obrazložio je novi predsjednik NVO "Mrkojevići" FEJZULAH BRKANOVIĆ. Istakao je da NVO "Mrkojevići" postoji već devet godina. Nastala je kao plod želje mladih ljudi iz Mrkojevića sa ciljem da podstakne kulturni i ekonomski napredak ovog kraja. Da li smo o tome uspjeli i koliko najbolje govore realizovane aktivnosti.

Kako se razvijala NVO "Mrkojevići", kako su realizovani projekti, tako se mijenjala svijest drugih o nama i nas samih o našim potrebama. Očekivanja su bila sve veća kao i razočaranja zbog eventualnih neuspjeha i grešaka. Sa zamrzavanjem naših aktivnosti u Mrkojevićima je ponovo zavladala apatija, osjećaj bespomoćnosti da se bilo što promijeni na bolje. To nas je ponovo pokrenulo, da još jednom pokušamo, da uz nove ljude i nove ideje oživimo stare nerealizovane ciljeve i prilagodimo svoje djelovanje novim okolnostima.

NVO "Mrkojevići" je opet na početku, kao i na dan osnivanja 2003. godine. Možda sa manje entuzijazma, ali bogatija za iskustvo svih ovih godina. Pokušaćemo biti realniji u ciljevima, projekte planirati shodno trenutnim mogućnostima a ne željama, i korak po korak jačati kapacitete naše organizacije.

Buduće djelovanje NVO "Mrkojevići" treba da pokrije sljedeće segmente:

1. Ukazivanje na aktuelne životne probleme (ekonomske, socijalne, infrastrukturne) i iznalaženje mogućnosti za njihovo rješavanje

2. Stvaranje uslova za kvalitetniji rad obrazovnih, kulturnih i sportskih organizacija.

3. Organizovanje kulturnih, zabavnih I sportskih manifestacija

4. Nastavak saradnje sa državnim i nevladinim organizacijama i institucijama na konkretnim projektima I inicijativama od opšteg interesa 5. Uspostavljanje kvalitetnije saradnje sa dijasporom

6. Naučna i izdavačka djelatnost

7. Medijska promocija Mrkojevića

Ovo su samo smjernice budućeg rada, a konkretne aktivnosti svakog od nas zavisiće odbudućih projekata. NVO »Mrkojevići« je otvorena za svaku dobronamjernu inicijativu, ma od koga dolazila, ukoliko doprinosi razvoju našeg kraja. Pozivam vas da konkretnim idejama pomognete novom Upravnom odboru da uobliči budući Plan rada, a da se svi zajedno pobrinemo da ga u što je moguće većoj mjeri realizujemo. Pritom ne smijemo izgubiti iz vida, da smo mi samo jedna nevladina organizacija sa ograničenim resursima, finansijskim mogućnostima i ljudskim potencijalom, te da smo prije svega odgovorni sami sebi i našim donatorima. Ne smiju nas opterećivati nerealna očekivanja, zlonamjerna podmetanja i svojatanja sa bilo koje strane dolazila.

Novi Upravni odbor NVO »Mrkojevići« čine :
FEJZULAH BRKANOVIĆ
SENAD ARABELOVIĆ
ELVIR BAJRAMOVIĆ
EMINA BOŠKOVIĆ
OMER VUKIĆ
OSMAN GRGUREVIĆ
IGOR FEMIĆ
DINO KALAMPEROVIĆ
ELVIR KALAMPEROVIĆ
AZRA KARASTANOVIĆ
ALEN PELINKOVIĆ
SABRIJA PETOVIĆ
JASMINA RAMOVIĆ
EMINA ŠABOVIĆ
DAVOR ŠABOVIĆ

Za predsjednika skupštine u narednom, dvogodišnjem periodu izabran je SEAD RAŠKETIĆ