Misija i vizija Organizacije

Na osnovu statuta NVO "Mrkojevici", a u namjeri obezbjedjivanja osnovnih menadzment funkcija, UO NVO "Mrkojevici" na sjednici odrzanoj 28. 01. 2004 usvojio je prijedlog procesa

STRATEŠKOG MENADŽMENTA

Osnovni zadatak ovog procesa jeste odredjivanje dugorocnog razvoja nase organizacije (strategijsko planiranje), kao i konkretizacija ciljeva, njihova implementacija i kontrola (operativno planiranje).

Ovaj proces ce se odvijati kroz dvije faze, kao sto je prikazano :

PRVA FAZA:                                  

1. Definisu vizija i misija organizacije
2. Vrsi analiza okruzenja i analiza internih mogucnosti  organizacije
3. Odvija proces definisanja ciljeva organizacije (kratkorocnih i dugorocnih)
4. Vrsi izbor strategije koja ce se primjeniti u procesu realizacije prethodno definisanih ciljeva organizacije

DRUGA FAZA obuhvata operativno planiranje, to jeste:

1. Implementaciju strategije, odnosno izradu akcionog (biznis) plana organizacije unutar koga se definisu aktivnosti u cilju ostvarenja kratkorocnih ciljeva, odredjuje budzet za njihovu realizaciju, odredjuje tim i rok realizacije

2. Monitoring i kontrola uspjesnosti strategije u dostizanju ciljeva organizacije.

1.1 Vizija NVO "Mrkojevići"

- Mi smo posvijetili zadovoljavanju potreba nasih članova i svih clanova zajednice, cijim zadovoljavanjem treba da se postignu pozitivni efekti od interesa za cijelu zajednicu.

- Polazeci od analize trenutnog stanja u kojem se nalazi nasa zajednica, nasim djelovanjem iniciracemo socijalnu, mentalnu i kulturnu revitalizaciju ovog kraja, kao i mogucnosti za poboljsavanje ekonomskog polozaja gradjana Mrkojevica.

- Nasa dugorocna vizija je bogata, zdrava i napredna zajednica u kojoj se nasi clanovi angazuju na aktivnostima u cilju poboljsanja kulturno-zabavnog zivota u Mrkojevicima, uslova za poljoprivrednu proizvodnju i unapredjenje turizma

- Zelimo da nas kraj, sa svim svojim specificnostima, bude na najbolji nacin prezentiran siroj javnosti, putem raznih vrsta medijskog i multimedijskog predstavljanja

- Obavezujemo se da obezbijedimo prijatnu radnu sredinu za sve nase clanove kao najvazniji resurs

- Uvijek cemo promovisati timski rad, poboljsanje kvaliteta i savrsenost u svim fazama naseg djelovanja.

1.2 Misija NVO "Mrkojevići" 

- Nas domen djelovanja obuhvata skup aktivnosti koji ce implicirati projekte od zajednickog interesa, a ticu se kulturno-zabavne, socijalne i ekonomske revitalizacije naseg kraja

- Osjecamo duboku odgovornost prema nasim clanovima, posebno prema onim mladjim, pa nam je i cilj njihovo animiranje. Insistiracemo na stvaranju i odrzavanju uslova u kojima ce svaki clan imati priliku da razvije i pokaze maksimalni potencijal.

- Involviranje nase zajednice prepoznajemo kao vaznu obavezu i nas vitalan cilj

- Kroz kritiku i saradnju sa nasom MZ- om, Odborom gradjana IRD (7/5) i ostalim institucijama uciniti efikasnijim sistem funkcionisanja zajednice na principima demokratije i solidarnosti.

- NVO "Mrkojevici" saradjuje i sa svim organizacijama, pokretima i udruzenjima saglasno uzajamnoj podudarnosti ciljeva i interesa.

- Nasa organizacija se nece samo prilagodjavati promjenama u okruzenju , vec ce se truditi i da ih izaziva.S tim u vezi misija organizacije je proaktivna, t.j. nije ni defanzivna ni ofanzivna, vec stvaralacka.

2.1 Analiza okruzenja

Nalazimo se u vremenu koje karakterise prilicno nestabilna politicka situacija, neefikasno funkionisanje pravnog sistema, ekonomska kriza, urusen sistem vrijednosti i sveopsta duhovno-moralna kriza.

Sve ove nepovoljnosti nijesu zaobisle ni nas kraj, pa su: politizacija svih domena naseg zivota, urusen duh zajednistva, apatija, gusenje inicijative, teznja za postizanjem licnih interesa i nemogucnost sagledavanja i iznalazenja opstih i zajednickih interesa samo neke od negativnosti koje karakterisu nasu zajednicu.

S tim u vezi jasno je da ce NVO "Mrkojevici" u svome djelovanju biti suocena sa svim ovim brojnim nepovoljvnostima, koje mogu biti ozbiljne prepreke u ostvarivanju misije i ciljeva organizacije, pa je organizacija duzna da pravilnim pozicioniranjem i legalnim djelovanjem utice na prevazilazenje ovih negativnih pojava.

Zato je od velikog znacaja da top menadzment nase organizacije osjeti sve sanse i opasnosti koje dolaze i externog okruzenja i da pravovremeno reaguje na njih. Jasno je, da ce na putu ostvarivanja misije, organizacija dolaziti u kontakt sa raznim interesnim grupacijama, uglavnom politicke prirode, s obzirom na stepen ispolitizovanosti svih segmenata u drustvu, pa je organizacija duzna da saradjuje sa svima onima koji iskreno zele da pomognu ovom kraju, ali isto tako organizacija ne smije "pasti u zagrljaj" ovakvim grupacija ili pak postati instrument za ostvarivanje, bilo cijih, partijskih interesa. Dakle, NVO "Mrkojevici" bice prije svega servis svojim clanovima, svim gradjanima Mrkojevica, kao i svim onima koji rade za dobrobit ovog kraja.

2.2 Analiza internih mogućnosti organizacije

 

NVO ”Mrkojevici" je interno struktuirana po principima koji zadovoljavaju najsavremenije standarde organizacione strukture kao sto je prikazano na slici 2.

Organi organizacije i njihove ingerencije omogucavaju visok stepen transparentnosti rada, nemogucnost centralizacije moci odlucivanja kao i visok stepen komunikacija izmedju razlicitih nivoa menadzmenta, koja je osnovna odlika efikasnog rukovodjenja u savremenim organizacijama. Ako se tome doda da je kvalifikovanost i stepen obrazovanja clanova i menadzmanta organizacije na zavidnom nivou, mozemo zakljuciti da organizacija raspolaze potencijalima koji mogu da odgovore izazovu vremena u kojem se nalazimo.

Ipak ako se uzmu u obzir sve prethodne analize, nepovoljni externi momenat, kojem ne mogu da se odupru cak i najbolji, kao i cinjenica da se nalazimo na pocetku svog rada, u postavljanu dugorocnih i kratkorocnih ciljeva, organizacija ce dobro odmjeriti sve ove okolnosti pa tek onda pristupiti definisanju i realizaciji ciljeva.

Napomena: Za potrebe izbora odgovarajuce strateske alternative koja ce osigurati realizaciju kratkorocnih i dugorocnih ciljeva organizacije, menadzment organizacije ce uraditi tzv. SWOT analizu (koje smo se donekle dotakli u prethodnim analizama) koja se upravo bavi analizom externog okruzenja i internih mogucnosti organizacije. SWOT analiza (Strengts-Weaknesses and Opportunities-Threats) od menadzmenta ce zahtijevati da indentifikuje prednosti i slabosti te potencijalne sanse i opasnosti koje se javljaju u okruzenju.

3.1 Dugoročni ciljevi organizacije 

Na osnovu Statuta NVO "Mrkojevici", misije organizacije i svih prethodnih analiza, UO NVO "Mrkojevici" je definisao dugorocne ciljeve a to su:

1. Postovanje i njegovanje autohtone i drevne kulturne bastine, specificnih etnoloskih obiljezja, moralnih kao i ostalih duhovnih vrijednosti vezanih za socio-geografsku odrednicu Mrkojevica

2. Bolje povezivanje gradjana koje za ovaj kraj vezuju porijeklo, rodbinske, kulturne, prijateljske i ostale veze

3. Prezentacija svih specificnih vrijednosti ovog kraja gradjanima Crne Gore i njihovo uvrstavanje u njen multikulturni milje

4.  Poboljsanje socio-ekonomskog polozaja Mrkojevica.

5.  Uspostavljanje trajnih veza sa dijasporom porijeklom iz Mrkojevica, na sasvim drugacijim osnovama, s obzirom na poljuljano povjerenje kod njih, izazvano pogresnim djelovanjem nase zajednice.

6.  Promocija ideje civilnog drustva

7.  Angazovanje clanova organizacije u smjeru davanja pomoci demokratskim procesima u Crnoj Gori.

8.  Zastita ljudskih prava i sloboda.

9.  Razvijanje tolerancije medju ljudima.

10. Zastita zivotne sredine i kulturnog nasledja. 

3.2 Kratkoročni ciljevi organizacije

Kratkorocni ciljevi odrazavaju poslovnu politiku organizacije za 2004. god. To su  u stvari projekti koji treba da budu realizovani u organizaciji NVO "Mrkojevici". Oni su prvenstveno proistekli iz istrazivanja koje je nasa organizacija sprovela u septembru 2003. god. Istrazivanje, koje je sprovedeno metodom ankete u kojoj je ucestvovalo 160 domacinstava ili oko 20% domancinstava Mrkojevica, je iskristalisalo neke nase najvece probleme i potrebe i pruzilo nam znacajne podatke o stanju poljoprivrede u Mrkojevicima, kao dominantne privredne djelatnosti, o zdravstvenoj kulturi i kulturi uopste, obrazovnoj slici i socijalnim problemima.

Na osnovu ovog istrazivanja, sveobuhvatne analize okruzenja, internih mogucnosti organizacije kao i cinjenice da smo relativno mlada organizacija koja se nalazi na pocetku, definisali smo ciljeve koje planiramo realizovati u toku 2004. god. a to su:

1. Projekat Web sajta NVO "Mrkojevići", koji treba da ide u korak sa savremenim tehnolosko-informacionim dostignucima i da bude prozor u svijet, ne samo za nasu organizaciju, vec i za sve zainteresovane stanovnike Mrkojevica. Ovaj projekat treba da na najbolji nacin prezentira siroj javnosti sve specificnosti naseg kraja kao i da nam omoguci kvalitetnu i efikasnu komunikaciju  sa nasim iseljenicima, koja u proteklom periodu nije bila na zavidnom nivou.

2. Projekat djecijeg zabavista koji u skladu sa novim zakonom o predskolskom obrazovanju. Ovaj projekat se nalazi u formi nacrta i treba da omoguci nasim malisanima laksu adaptaciju na obaveze koje ih cekaju tokom osnovnog obrazovanja kao i da olaksa roditeljima rad sa njima.

3. Organizovanje dana Mrkojevica. Ovaj projekat bi trebao da reanimira nas kulturno-zabavni zivot, koji je u proteklom periodu potpuno stao. Na ovoj manifestaciji bice prezentirane kulturne, etnoloske, istorijske i tradicionalne specificnosti naseg kraja i odrzane razne edukativne tribine. Takodje, bice to prilika da se zajedno proveselimo i nadmecemo u nekim tradicionalnim sportskim disciplinama

4.  Projekat prezentacije privredno-ekonomskih i ekoloskih potencijala nase zajednice. Ovim projektom izvrsila bi se integralna analiza poljoprivrednih, turisticko-ugostiteljskih i ekoloskih potencijala nase zajednice, ispitale mogucnosti privrednog razvoja i indentifikovale sve prepreke za moguca ulaganja u ovaj kraj. Ovakva analiza bila bi polazna osnova za izradu akcionog plana revitalizacije nasih privrednih kapaciteta

Ovo su 4 prioritetna projekta koji bi trebali biti realizovani u organizaciji NVO "Mrkojevici" u 2004. godini. Medjutim, s obzirom na fleksibilnost nase organizacije, svaki clan organizacije ima pravo da razvije sopstveni mini-projekat i realizuje ga, a sve to saglasno Statutu NVO "Mrkojevici"

4. Izbor strategije

Strategija organizacije je tzv. funkcionalna to jeste odnosi se na aktivnosti na pojedina funkcionalna podrucija u organizaciji. To znaci da ce za svaki projekat biti odredjen budzet, tim i rok realizacije.

O svim aktivnostima u toku izrade akcionog plana za sve projekte, svi zainteresovani bice blagovremeno obavijestavani.

Nadamo se da ce te nam vašim idejama i sugestijama  pomoći u ostvarivanju misije i ciljeva naše organizacije, da će te ih prepznati kao opšti interes, odnosno da ce naši ciljevi postati i Vaši. U to ime mi Vam se zahvaljujemo!