Opis Organizacije

NVO "Mrkojevići" je osnovana 21. jula 2003. godine. Nastala je kao plod želje grupe mladih ljudi iz Mrkojevića sa ciljem da podstakne kulturni i ekonomski napredak našeg kraja. NVO "Mrkojevići" ima oko 80 članova, uglavnom intelektualaca različitih profila, dok je broj volontera angažovanih na pojedinim projektima znatno veći.

Na osnivačkoj Skupštini, za prvog predsjednika Organizacije bio je izabran Ismet Perazić, za prvog predsjednika skupštine Skender - Keni Peročević a za Izvršnog direktora Semir Karastanović.

Novembra 2004 godine na vanrednoj sjednici Skupštine za novog predsjednika Organizacije bio je izabran Sabrija Petović a za Izvršnog dirktora Sabrija Ramović.

Na trećoj redovnoj sjednici održanoj Marta 2006 godine izabran je i novi predsjednik Skupštine i to je bila gospođica Đurđina - Đina Dabović.

Ovaj rukovodeći tim je bio na čelu Organizacije sve do marta 2007 godine, kada je na petoj redovnoj sjednici Skupštine za novog predsjednika Organizacije izabran dotadašnji Izvršni direktor Sabrija Ramović a njegovu funkciju je preuzeo Mustafa Alković.Na istoj sjednici izabran je i novi sastav Skupštine i izvršene izmjene Statuta Organizacije

Ciljevi Organizacije

- Poštovanje i njegovanje autohtone kulturne baštine i specifičnih etnoloških obilježja vezanih za socio-geografsku odrednicu Mrkojevića

- Prezentacija i približavanje prirodnih i kulturnih potencijala ovog područja gradjanima Crne Gore a i šire

- Zaštita životne sredine i kulturnog nasljedja uz iznalaženje mogućnosti za njihovu kvalitetniju prezentaciju i valorizaciju

- Poboljšanje socio-ekonomskog položaja Mrkojevića kroz razne vidove društvenih aktivnosti i medjusobne saradnje.

- Uspostavljanje trajnih veza sa našom dijasporom i poboljšanje njihove informisanosti o dešavanjima u Crnoj Gori .

- Bolje povezivanje gradjana koje za ovaj kraj vezuje porijeklo,rodbinske,kulturne ili prijateljske veze kroz razne vidove sportskih, zabavnih, kulturnih i tradicionalnih okupljanja organizovanih u prepoznatljivom duhu ovog kraja...

S obzirom na širok domen djelovanja imamo matričnu (projektnu) organizacionu strukturu koja promoviše timski rad. Rad je organizovan po sektorima: nauka i obrazovanje kultura i sport, zaštita životne sredine i kulturnog nasljedja, istraživanje i razvoj, marketing i odnosi sa javnošću.Organizacija ima Upravni odbor, Skupštinu, Nadzorni odbor, Izvršnog direktora, Office i PR menadžera.Na čelu organizacije je predsjednik UO.